Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Kan je in of nabij Natura 2000-gebieden constructies oprichten zonder omgevingsvergunning?

Antwoord: Nee. Het Vrijstellingsbesluit is niet van toepassing als er een passende beoordeling vereist is.

Toelichting

De VCRO legt voor tal van stedenbouwkundige handelingen een vergunningsplicht op (artikel 4.2.1 VCRO). Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een verharding (constructie) of het ontbossen of vellen van bomen (artikel 4.2.1, 1°, 2° en 3° VCRO).

Maar soms heb je geen omgevingsvergunning nodig. Zo zijn sommige vergunningsplichtige handelingen vrijgesteld van vergunning (artikel 4.2.3 VCRO). Die vrijgestelde handelingen vind je terug in het Vrijstellingsbesluit. Maar dat Vrijstellingsbesluit is soms niet van toepassing. Als een passende beoordeling, MER of mobiliteitsstudie nodig is, telt het Vrijstellingsbesluit niet (artikel 4.2.3 lid 2 VCRO; zie ook artikel 1.5 Vrijstellingsbesluit).

In deze vraag is de passende beoordeling relevant. Er bestaat namelijk een Europees ecologisch netwerk van beschermde natuurgebieden (Natura 2000). In deze natuurgebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. De Natura 2000-gebieden bestaan uit speciale beschermingszones die zijn aangewezen ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Overheden moeten er steeds over waken dat plannen of projecten geen schade toebrengen aan deze beschermingszones (artikel 36ter, §3 t.e.m. §5 Natuurdecreet).

De passende beoordeling kadert in deze natuurbeschermingsregels. Die beoordeling is een (grondigere) studie van de effecten van een project op de natuur. Daarmee onderzoek je of het plan of project de natuurwaarden van een speciale beschermingszone al dan niet betekenisvol aantast. Als de aanvraag plaatsvindt in of nabij een speciale beschermingszones zal je naar alle waarschijnlijkheid steeds over zo’n studie moeten beschikken. Enkel wanneer het risico op natuurschade objectief uitgesloten is, heb je geen passende beoordeling nodig. Moet je wel over een passende beoordeling beschikken, dan is het Vrijstellingsbesluit niet van tel. Je moet dus een omgevingsvergunning aanvragen.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan of vul onderstaand formulier in!