Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Kan het bestuur bij het niet-nakomen van de vergunningsvoorwaarden het verkavelingsattest weigeren?

Nee, het bestuur levert het attest af nadat de vergunninghouder de lasten voor de volledige verkaveling heeft uitgevoerd of gewaarborgd (artikel 4.2.16 §2 lid 1 VCRO).

De notaris kan de verkavelingsakte pas verlijden nadat het CBS het verkavelingsattest heeft afgeleverd. Uit dat attest moet blijken dat de vergunninghouder voor de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase het geheel van de lasten heeft uitgevoerd. Ook kan de verkavelaar de lasten waarborgen door (artikel 4.2.16 §2 lid 1 VCRO):

  1. de storting van een afdoende financiële waarborg
  2. een afdoende financiële waarborg op onherroepelijke wijze verleend door een bankinstelling

Het recht maakt echter een onderscheid tussen vergunningsvoorwaarden en lasten (RvVb 7 maart 2017, nr. RvVb/A/1617/0619). Lasten zijn immers bijkomende verplichtingen die de bevoegde overheid aan de omgevingsvergunning kan verbinden. De lasten zijn een compensatie voor het voordeel dat de aanvrager uit de vergunning haalt en de bijkomende taken die de overheid op zich moet nemen door die vergunning (artikel 75 lid 1 OVD; Parl.St. Vl. Parl. 2008 – 09, stuk 2011/1, 118 – 120).

De vergunningsvoorwaarde daarentegen is een instrument om de aanvraag in overeenstemming te brengen met het recht en de goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1 VCRO).

Het verkavelingsattest is enkel afhankelijk van de verwezenlijking van de lasten, niet van de vergunningsvoorwaarden. De kwalificatie in de vergunningsbeslissing als voorwaarde dan wel last, blijkt in de rechtspraak niet doorslaggevend te zijn. Zo herinterpreteert de bestuursrechter een geformuleerde voorwaarde als een last (RvVb 5 december 2017, A/1718/0315; RvVb 19 juni 2018 nr. A/1718/1036).

Wilt u meer weten over verkavelingen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!