Vraag: Is het mogelijk om een parkeernorm in een gemeentelijke verordening te voorzien die strenger is dan de reeds bestaande parkeernorm in een gemeentelijk RUP?

Antwoord:

Een bestaand gemeentelijk RUP heeft ook voorrang op een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van latere datum.

Een gemeente kan in een verordening wel een gemeentelijk RUP aanvullen maar niet wijzigen, omdat een wijziging van een RUP enkel kan gebeuren overeenkomstig de procedure van een RUP en dus niet via de procedure van een stedenbouwkundige verordening.

Een stengere parkeernorm van een verordening is geen aanvulling van een minimale parkeernorm in een RUP van eerdere datum, maar wel een wijziging of vervanging van de parkeernorm uit het RUP.

Volledigheidshalve moet in dit verband wel gewezen worden op het bestaan van een arrest waarbij de Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde dat een gemeentelijke verordening die een strengere parkeernorm oplegt dan een minimumparkeernorm in een bestaand RUP, toch een aanvulling vormde van het RUP in kwestie (RvVb 16 januari 2018, nr. A/1718/0461). Dit arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt evenwel het voorwerp uit van kritiek van de gezaghebbende rechtsleer.

In een andere vraag van de week leest u of een burger een gemeentelijk RUP kan wijzigen.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!