Is een vergunning vereist wanneer een koper een landbouwbedrijfswoning wilt betrekken, maar hij geen band heeft met het landbouwbedrijf?

Antwoord: ja, een vergunning voor een zonevreemde functiewijziging voorafgaandelijk aan de residentiële bewoning door de koper.

Artikel 4.2.1 VCRO bepaalt het volgende:

“Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: (…)

°6 de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt”

Artikel 2, §2 van het Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen bepaalt dat een functiewijziging van een landbouwbedrijfswoning vergunningsplichtig is indien de nieuwe hoofdfunctie na de overdracht van een zakelijk recht geen binding meer heeft met de al dan niet beëindigde landbouwexploitatie.

De vergunningsplicht speelt dus wanneer de koper (niet-landbouwer) de landbouwbedrijfswoning wilt bewonen zonder dat hij landbouwactiviteiten wilt uitoefenen.

In dergelijk geval dient een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (een zonevreemde functiewijziging van landbouwwoning naar residentiële woning) worden bekomen vooraleer tot residentiële bewoning kan worden overgegaan (artikel 11 Besluit Zonevreemde Functiewijzigingen).

Wanneer een (zonevreemde) functiewijziging wordt uitgevoerd zonder vergunning, is er sprake van een schending van de vergunningsplicht. Het is dan niet mogelijk om hiervoor een regulariserende omgevingsvergunning te bekomen. Eén van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een zonevreemde functiewijziging te kunnen bekomen, is dat het gebouw op het ogenblik van de aanvraag hoofdzakelijk vergund is, inclusief de functie (artikel 4.4.23 en 4.1.1, 7° VCROVraag om uitleg van de heer Axel Ronse aan minister Joke Schauvliege, Hand. Vl.Parl. 2014-2015, 14 oktober 2014, nr. 186).

Deze voorwaarde is niet vervuld wanneer de functiewijziging naar residentieel wonen vooraf werd gerealiseerd.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!