Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van 8 september 2022 (nr. A-2223-0035). De Raad voor Vergunningsbetwistingen houdt daarin het wijzigingsverzoek, en het al dan niet aanvaarden daarvan door de vergunningverlenende overheid, tegen het licht.


Het wijzigen van een vergunningsaanvraag

Een vergunningsaanvrager kan zowel in de gewone vergunningsprocedure als in de administratieve beroepsprocedure zijn vergunningsaanvraag wijzigen (artikel 30 OVD resp. artikel 64 OVD). Wanneer de wijzigingen aan de geldende voorwaarden voldoen, moet de vergunningverlenende overheid daarover geen (nieuw) openbaar onderzoek organiseren.

Zo moeten de wijzigingen tegemoet komen aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens het eerste openbaar onderzoek werden ingediend en mogen ze de rechten van derden niet (kennelijk) schenden (artikel 30 lid 3 OVD). Een wijzigingsverzoek in de administratieve beroepsprocedure mag bovendien geen afbreuk doen aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening (artikel 64 lid 2 OVD).

Voldoen de wijzigen niet aan die voorwaarden, moet een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd worden en worden de relevante adviezen opnieuw ingewonnen (artikel 30 lid 4 OVD resp. artikel 64 lid 3 OVD).

Het toestaan van een wijzigingsverzoek

De vergunningverlenende overheid kan echter ook steeds beslissen om een wijzigingsverzoek niet te aanvaarden.

In het besproken arrest oordeelt de Raad namelijk, mits verwijziging naar de parlementaire stukken, dat zowel het wijzigingsverzoek in de gewone vergunningsprocedure in eerste aanleg, als het wijzigingsverzoek in laatste administratieve aanleg dezelfde gedachte ten grondslag hebben.

Daaruit blijkt tevens voldoende duidelijk dat de vergunningverlenende overheid nooit verplicht is om een wijzigingsverzoek toe te staan. Het toestaan van een wijzigingsverzoek is met andere woorden een gunst en geen recht voor de aanvrager.

Tot slot bevestigt de Raad nog dat de omvang en timing van het wijzigingsverzoek de weigering ervan kunnen verantwoorden.


Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het wijzigingsverzoek in de gewone vergunningsprocedure en in de administratieve beroepsprocedure vindt u in Schulinck Omgevingsrecht.