De Vlaamse regering heeft haar besluit over de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges gewijzigd. Daardoor worden beroepsprocedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vereenvoudigd.

Als je beroep aantekent tegen een omgevingsvergunning, dan zal die vergunning alleen maar vernietigd worden als je ook echt nadeel ondervindt. Dit wordt de relativiteitseis genoemd. Bovendien geldt er nog een tweede principe, de attentieplicht. De beroepsindiener moet vroeg in de procedure uitleggen waarom hij juist schade ondervindt. Zo kan men rekening houden met die argumenten als er een beslissing wordt genomen over de vergunning. De twee principes zorgen er samen voor dat een projectontwikkelaar geen beroep kan indienen tegen een vergunning van een concurrent met het argument dat de omwonenden hinder ondervinden. De belangen van de projectontwikkelaar zijn immers niet geschaad.

Vervolgens krijgen rechters ook meer bevoegdheden bij eindeloze procedures. In sommige gevallen mogen vergunningsverleners twee of drie keer argumenten aanhalen. Dit zijn de zogenoemde ‘carrouseldossiers’. Als de rechter oordeelt dat de argumentatie niet geslaagd is, zal hij in bepaalde gevallen de dossiers zelf definitief stopzetten.

Een vierde wijziging die de Vlaamse regering doorvoert is een versnelling van de beroepsprocedures met 14 dagen. Een beroepsindiener moet voortaan de rolrechten betaald hebben op het moment dat hij een beroep indient. Daardoor gaat de behandeling van het beroep sneller van start. Ook bemiddelingsprocedures zullen sneller verlopen omdat tussenarresten niet meer nodig zijn.

Daarnaast wil de Vlaamse regering een rem zetten op het aantal schorsingsverzoeken. Omdat schorsingsprocedures duur zijn, zal de indiener van een schorsingsverzoek een rechtsplegingsvergoeding moeten betalen. Op die manier hoopt de regering dat burgers alleen doordacht voor een schorsingsverzoek kiezen.

Voor de komende maanden en jaren staan er nog veranderingen op de agenda. Zo worden Vlaamse bestuursrechtscolleges langzaam gedigitaliseerd via onder andere een digitaal loket. Verder worden milieueffectenrapporten hervormd en zullen extra rechters de beroepsprocedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen verder versnellen.