Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor de nieuwe circulaire werkwinkelwijk ‘Broeklin’ in Machelen

Op 22 september 2020 dient de nv Uplace een aanvraag in tot afgifte van een omgevingsvergunning voor het bouwen en uitbaten van een circulaire werkwinkelwijk in het reconversiegebied ‘Industriezone Machelen-Vilvoorde’. Het beoogde project bevindt zich in Machelen op het braakliggend terrein tussen de Woluwelaan, Beaulieustraat, Rittwegerlaan en Nieuwbrugstraat, ook wel beter gekend als de zogenaamde ‘Broeksite’. Met het project ‘Broeklin’ beoogt de nv Uplace een andere invulling van het bouwterrein dan het eerder geplande Uplace-project.

Op 24 maart 2021 verleent de bevoegde Vlaamse minister de  omgevingsvergunning voor het Broeklin-project. Tegen die beslissing ontving de Raad voor Vergunningsbetwistingen drie vernietigingsberoepen. Een van die beroepen is ingediend door de stad Vilvoorde. Het is in die zaak dat de Raad nu ten gronde een uitspraak velt.

De stad Vilvoorde argumenteert onder andere dat het extra verkeer naar de werkwinkelwijk leidt tot een toename van stikstofdepositie in het beschermde natuurgebied ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’. Dat terwijl het Floordambos, als onderdeel daarvan, al lijdt onder een te hoge stikstofdepositie. De stad vindt dat de ongunstige gevolgen van de depositietoename uitvoeriger onderzocht moeten worden in een passende beoordeling.

In zijn arrest stelt de Raad vast dat de minister een uitvoerig onderzoek (passende beoordeling) naar de gevolgen voor het natuurgebied niet vereist vindt. De Raad oordeelt dat de verantwoording die de minister daarvoor aanreikt niet volstaat. De minister heeft dus niet voldoende onderzocht of het Broeklin-project een risico op aanzienlijke gevolgen voor het habitatrichtlijngebied veroorzaakt. De Raad vindt dat de dossiergegevens niet doen uitsluiten dat het project aanzienlijke gevolgen kan veroorzaken voor het natuurgebied.