Audit Vlaanderen voerde tussen juli 2020 en september 2021 een audit uit over de omgevingsvergunningprocedure bij 15 lokale besturen.

Hieruit blijkt dat de lokale besturen (waaronder steden, gemeenten en provincies) o.a.:

  • voldoende binnen de correcte (en toch strakke) termijnen een beslissing kunnen nemen over een vergunningsaanvraag;

Een kanttekening hierbij is dat de audit geen uitspraken doet over de al dan niet terechte toekenning van omgevingsvergunningen, het gevoerde beleid inzake ruimtelijke ordening of milieu, de beleidsplanning, de aanpak van de MER-procedure en de handhaving van de opgelegde voorwaarden.

  • voorafgaand aan de indiening van een vergunningsaanvraag inzetten op voorafgaand overleg met als doel de kwaliteit van de ingediende aanvragen te verhogen.

Verbeterpunten

Ook stelde de audit heel wat verbeterpunten vast.
Zo belemmeren een efficiënte, integere en kwaliteitsvolle aanpak en verloop van de omgevingsvergunningsprocedure:

  • het onvoldoende gebruik van ondersteunende instrumenten zoals gestandaardiseerde controlelijsten, een leidraad of een procesomschrijving met de geldende termijnen en belangrijkste aandachtspunten per processtap;
  • het beperkt delen en hergebruiken van informatie die de betrokken diensten voorafgaand en tijdens het proces verzamelen, zoals antwoorden op eerder gestelde vragen;
  • het gebrek aan voldoende kwaliteitscontroles op de uitgevoerde processtappen in het Omgevingsloket of een dossieropvolgingssysteem (bv. zijn de juiste adviesinstanties aangeschreven, zijn
    de nodige documenten opgevraagd,…);
  • het ontbreken van een gestructureerde aanpak om de opgebouwde kennis en expertise van de materie verbonden aan de omgevingsvergunningen op peil te houden of te verbeteren;
  • onvoldoende beheersmaatregelen om de onafhankelijke positie van de gemeentelijke omgevingsambtenaar te kunnen garanderen;

Artikel 9 OVD benadrukt de onafhankelijke positie van de GOA. 
Uit de uitgevoerde audits is echter gebleken dat de onafhankelijke positie van de GOA onder druk kan komen te staan. In 10 van de 15 lokale besturen vindt bv. overleg plaats tussen de GOA en de bevoegde schepen voordat het verslag van de GOA wordt gefinaliseerd.

  • onvoldoende monitoring van data ten behoeve van het optimaliseren van de omgevingsvergunningsprocedure zelf.

Verbeteracties en code van goede praktijk

De audit tracht via verbeteracties aan te reiken hoe u als lokaal bestuur zelf aan de slag kan om de omgevingsvergunningsprocedure beter te beheersen.
Daarnaast deelt de audit codes van goede praktijk waaruit u als lokaal bestuur inspiratie kan putten (o.a. stad Menen beschikt over een checklist voor het beheersen van een goed procesverloop).

De audit en de codes van goede praktijk kan u hier raadplegen.

Meer informatie?

Een concrete vraag over de omgevingsvergunning? Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u als gemeente niet alleen toegang tot een schat aan informatie, rechtspraak en wetteksten, maar ook binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd en praktisch antwoord op uw helpdeskvraag!

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!