Op 12 mei 2021 nam de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een resolutie over kernversterkend handelsbeleid in Vlaanderen aan.

Wat is een resolutie?

Een resolutie is een tekst van het parlement met aanbevelingen, meestal gericht aan de Vlaamse Regering. Een resolutie houdt geen verplichtingen in, maar heeft wel politiek gezag. Een voorstel van resolutie wordt net zo behandeld als een voorstel of ontwerp van decreet.

Aanleiding tot deze resolutie?

Het aantal winkels daalt, terwijl de winkelvloeroppervlakte toeneemt. Ook de leegstand neemt toe. In 2019 bedroeg die nog 9,7 procent, maar volgens de voorspellingen zou in 2021, 1 op de 8 handelspanden in de handelscentra leegstaan.

Het winkelaanbod verschuift ook steeds meer naar baanwinkels buiten de handelskern. De coronacrisis heeft deze evolutie versneld door o.a. de verplichte sluiting van niet-essentiële winkels en de sterke opkomst van e-commerce.

Een lokaal geïntegreerde en gedragen visie over kernversterking en detailhandel is volgens de resolutie dus nodig. De nadruk ligt daarbij op het laten bloeien van handelskernen en het ondersteunen van de lokale economie en handelaars.

Inhoud resolutie

In de resolutie zijn een aantal acties opgenomen, verdeeld over vijf clusters:

  1. beleving
  2. retaildata (en het gebruik ervan)
  3. handelshuur
  4. ruimtelijke ontwikkelingen (en het evenwicht tussen kern en periferie): Het handelsvestigingsbeleid gaat hand in hand met het bredere ruimtelijk beleid, zodat kern en periferie conform de ideeën en de tien kernkwaliteiten in de strategische visie BRV complementair ontwikkeld worden. Het vergt een winkelshift en een samenwerking tussen de Vlaamse overheid
    en de lokale besturen. Daarbij moet het ruimtelijk instrumentarium op Vlaams niveau worden aangepast om het mogelijk te maken dat lokale besturen hun visie op kernversterking in de praktijk kunnen brengen. Belangrijk is dat lokale besturen
    ook zelf werk maken van die visie.
  5. lokale economie

M.b.t. het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid stelt de resolutie voor om categorie 2 (persoonsuitrusting) en categorie 4 (andere producten) verder op te delen, zodat meer maatwerk mogelijk wordt. Zo kan voor categorie 4 een opsplitsing tussen ruimtebehoevende detailhandel en shoppinggoederen worden onderzocht.

Bron: Vlaams Parlement