Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 12 januari 2023 (nr. A-2223-0389). In deze zaak spreekt de Raad zich uit over de wijziging van een gemeenteweg en de ligging van een feitelijke rooilijn.

De gemeenteraad moet het wijzigen van een gemeenteweg goedkeuren (artikel 8 Gemeentewegendecreet). Die goedkeuring verloopt in principe volgens de procedure in het Gemeentewegendecreet (GWD). Artikel 12 §2 GWD geeft de aanvrager evenwel de mogelijkheid om de wijziging van een gemeenteweg op te nemen in een omgevingsvergunning. Die mogelijkheid staat alleen open als het aanvraagdossier onder meer een ontwerp van rooilijnplan bevat. De goedkeuring van de gemeenteraad moet bovendien gebeuren vóór het verlenen van een omgevingsvergunning (artikel 31 §1 OVD).

In deze zaak was volgens de vergunningverlenende overheid een goedkeuring van de gemeenteraad niet nodig omdat de gemeenteweg niet wijzigt. Toch oordeelde de Raad anders, door de ligging van de feitelijke rooilijn.

Wijziging gemeenteweg

Een wijziging van een gemeenteweg bestaat namelijk uit de aanpassing van de breedte van de bedding van een gemeenteweg, met uitsluiting van verfraaiings-, uitrustings- of herstelwerkzaamheden (artikel 2, 12° GWD). De ligging van een gemeenteweg verandert daarbij niet. Volgens de parlementaire voorbereidingen is er ook geen wijziging van een rooilijnplan nodig voor de wijziging van de verharding of de verharde oppervlakte binnen de rooilijn (Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1847/1, 16). In deze zaak is er geen bestaand rooilijnplan.

‘Bedding’ heeft geen eigen definitie dus kijkt de Raad naar de spraakgebruikelijke betekenis. “Deel van de openbare weg voor een speciaal type van vervoer, bv. fietsers, autobussen of trams” en “grondslag, onderlaag voor grote zware lichamen of werktuigen”. De bedding is volgens de Raad dat deel van de openbare weg dat de normale doorgang van vervoer verzekert. De aanvraag in deze zaak houdt een verbreding van de berijdbare weg in. Toch bevat de aanvraag geen ontwerp van rooilijnplan. Door het gebrek aan een rooilijnplan is het achterhalen van de feitelijke rooilijn dan ook van belang.

Feitelijke rooilijn

De rooilijn is de huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen, vastgesteld in een rooilijnplan. Als een rooilijnplan ontbreekt, is de rooilijn de huidige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen (artikel 2, 9° GWD). Het is volgens de Raad daarbij niet relevant wie de eigenaar van deze aangelanden is. Het moet dus niet gaan over private eigendommen.

In deze zaak houdt de aanvraag een verbreding van het berijdbare deel (de bedding) in met 5 meter. Volgens de Raad gaat deze verbreding voorbij de grens van de feitelijke rooilijn, met name de boordstenen die de berijdbare weg afbakenen. De goedkeuring van de gemeenteraad voor een wijziging van een gemeenteweg is volgens de Raad dan ook aan de orde (artikel 31 §1 OVD).

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over gemeentewegen vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!