Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van het Handhavingscollege van 8 februari 2024 (nr. M-2324-0030). Daarin duidt het Handhavingscollege nog eens op de invulling van het begrip ‘overtreder’.

Wie is de overtreder bij milieu-inbreuken en milieumisdrijven? Hierover schept het Handhavingscollege duidelijkheid in een recent arrest. In casu treedt een bouwbedrijf op als aannemer voor dakwerken en de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking. De werknemers zouden de asbesthoudende dakbedekking niet conform de regelgeving hebben verwijderd.

Handhaving is mogelijk bij gedragingen die strijdig zijn met de milieuvoorschriften uit artikel 16.1.1 lid 1 DABM. Alleen de ‘overtreder’ kan gesanctioneerd worden. Het DABM definieert de overtreder als degene:

  • die een milieu-inbreuk of milieumisdrijf pleegt
  • die opdracht geeft om handelingen te stellen die een milieu-inbreuk of misdrijf uitmaken (artikel 16.4.25 lid 1 DABM)

Volgens het College betreft het op basis van de spraakgebruikelijke betekenis van het begrip de natuurlijke -of rechtspersoon die een gebod of verbod dat zich tot hem richt schendt dan wel daartoe opdracht geeft. Het Handhavingscollege bevestigt in deze situatie dat het bedrijf dat de werken uitvoert de overtreder is.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over handhaving vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.