Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van 25 augustus 2022 (nr. A-2122-1086) waarin de Raad voor Vergunningsbetwistingen de puntjes op de i zet m.b.t. de verkavelingsplicht.

Vooreerst mag niemand zonder omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een stuk grond verkavelen (artikel 4.2.15 §1 lid 1 VCRO):

 • voor woningbouw
 • of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt

De definitie van ‘verkavelen’ staat in artikel 4.1.1, 14° VCRO. Hieruit volgt dan ook dat de verkavelingsplicht enkel geldt:

 1. bij een vrijwillige verdeling van een grond in 2 of meer kavels
 2. waarvan minstens 1 kavel onbebouwd is
 3. deze onbebouwde kavel is het voorwerp van één van de volgende overdrachtsvormen (juridische afsplitsing):
  • koop-verkoop
  • huur voor meer dan 9 jaar
  • het vestigen van een recht van opstal of erfpacht
  • of om één van deze voormelde overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde
 4. deze overdrachtsvorm gebeurt of wordt aangeboden met het oog op woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt

Mede-eigendom

In het arrest brengt de Raad ook artikel 20 van het decreet van 11 mei 2012 in herinnering. De parlementaire voorbereiding bij dit artikel zegt dat de bedoeling van de verkavelingsplicht is om kopers van een onbebouwde kavel zekerheid te geven over de bebouwbaarheid (Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1494/1, 5-6). Deze zekerheid is evenwel niet nodig bij het kopen van een bebouwde kavel met een geldige stedenbouwkundige vergunning. Bovendien bevat een stedenbouwkundige vergunning voorschriften die de goede plaatselijke ordening garanderen.

De Raad besluit dan ook dat de verkavelingsplicht niet geldt:

 • bij het bouwen van woningen op 1 of meer kavels vóór de juridische afsplitsing van de kavels
 • voor één meergezinswoning in mede-eigendom van verschillende eigenaars

Conclusie: Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is alleen vereist wanneer er een verdeling is van een perceel grond in 2 of meerdere kavels met een juridische afsplitsing.


Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de verkavelingsplicht vindt u in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.