Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) van 2 februari 2023 (nr. A-2223-0493). In deze zaak oordeelt de Raad dat het college haar weigeringsbeslissing uit eerste administratieve aanleg mag hernemen in haar advies in laatste administratieve aanleg.

Beroep tegen beslissingen genomen in laatste administratieve aanleg

Beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen over een omgevingsvergunning behoren tot de rechtsmacht van de Raad (artikel 105 §1, 1° OVD). Het college van burgemeester en schepen is een van de partijen die zulke beslissing kan bestrijden bij de Raad. Dit kan als het:

  1. tijdig advies heeft verstrekt
  2. of ten onrechte niet om advies werd verzocht (artikel 105 §2, eerste lid, 4° OVD).

De oorspronkelijke weigeringsbeslissing als advies in laatste administratieve aanleg

Wat betreft de adviesvereiste van het college van burgemeester en schepenen voorziet de wet niet in verdere modaliteiten. In een eerder arrest oordeelde de Raad dat minstens een actuele beslissing van het college is vereist. Een loutere verwijzing naar een eerder advies of de weigeringsbeslissing is dus onvoldoende (RvVb 19 augustus 2021, nr. A-2021-1286).

Volgens het standpunt van de verwerende partij voldoet het huidig advies in dit geval dus niet aan artikel 105 §2, 4° OVD. Het advies van het college bestaat namelijk uit een verwijzing naar haar oorspronkelijke weigeringsbeslissing.

Volgens de Raad verschilt deze situatie van zijn vorige rechtspraak. In het voornoemde arrest was er namelijk geen officiële beslissing van het college als adviesinstantie die dateerde van na het ingestelde administratief beroep. Wanneer het college daarentegen een nieuw advies verleent en daarbij uitdrukkelijk verwijst naar het ingestelde bestuurlijk beroep, voldoet dat wel aan artikel 105 §2, 4° OVD.

Hieruit blijkt redelijkerwijze dat dat het college kennis heeft genomen van de beroepsgrieven. Dat ze vervolgens haar weigeringsbeslissing opnieuw herneemt, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van haar advies. De Raad oordeelt dus dan het hernemen van een weigeringsbeslissing als advies in laatste administratieve aanleg voldoet aan artikel 105, §2, 4° OVD.


Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over gemeentewegen en de geïntegreerde procedure vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan.