Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 13 juli 2023 (A-2223-1064) waarin de Raad oordeelt dat een gemeentelijke buurtparking een aanhorigheid bij lijninfrastructuur kan zijn. 

De deputatie verleent aan de stad een vergunning voor het aanleggen van een gemeenteweg met buurtparking. De aanvraag stemt niet overeen met de voorschriften van het BPA. De vergunning werd verleend met toepassing van artikel 4.4.7 §2 VCRO.

Handelingen van algemeen belang met ruimtelijk beperkte impact

Artikel 4.4.7 §2 VCRO bepaalt dat handelingen van algemeen belang met ruimtelijk beperkte impact mogen afwijken van stedenbouwkundige voorschriften.

Handelingen van algemeen belang kunnen een ruimtelijk beperkte impact hebben vanwege:

  1. hun aard of omvang
  2. omdat ze slechts een wijziging of uitbreiding van bestaande of geplande infrastructuren of voorzieningen tot gevolg hebben

Artikel 3 Besluit Handelingen Algemeen Belang lijst de handelingen op die een ruimtelijk beperkte impact (kunnen) hebben. Voor deze handelingen kan dus, al dan niet na een projectvergadering, een vergunning worden verleend in afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften.

Gemeentelijke buurtparking

Volgens de deputatie valt de aanleg van een gemeenteweg met buurtparking onder artikel 3 §1 van het besluit. De buurtparking is namelijk een onderdeel van een (nieuwe) gemeenteweg. De handeling is dus per definitie een handeling van algemeen belang met beperkte ruimtelijke impact.

Volgens de Raad zijn de parkeerplaatsen aanhorigheden van de nieuwe gemeentelijke verkeersweg. De weg bestaat namelijk niet alleen uit de rijbaan, maar omvat ook alle aanhorigheden. Ook parkeervakken en naastgelegen groenvoorziening vallen hier dus onder.

De buurtparking is dus een aanhorigheid bij lijninfrastructuren (artikel 3 §1, 4° Besluit Handelingen Algemeen Belang). Dat de parkeerplaatsen haaks op de weg staan, verandert deze conclusie niet.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over afwijkingsmogelijkheden en handelingen van algemeen belang met ruimtelijk beperkte impact vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!