Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) van 9 maart 2023 (nr. A-2223-0624). De Raad oordeelt hierin dat er nooit sprake kan zijn van ontbossing in een tuin.

Ontbossing

De basisregel bij ontbossing is dat deze verboden is. In bepaalde gevallen is het ontbossingsverbod niet van toepassing. Dan kan de aanvrager hiervoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen (artikel 4.2.1, 2° VCRO).


Goed om te weten

De aanvrager kan van dit verbod afwijken na het krijgen van een ontheffing van de Vlaamse minister, bevoegd voor natuurbehoud, na advies van het Agentschap Natuur en Bos (artikel 90bis §1 lid 3 Bosdecreet).


Ontbossing is iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt. De grond krijgt bovendien een andere bestemming of een ander gebruik.

Bomen in de tuin

In dit arrest beweerde de belanghebbende dat een ontbossing werd vergund in de tuin van de aanvrager. De feitelijke toestand van de tuin wijst volgens de belanghebbende op het bestaan van een bos. Vooral dan de aanwezigheid van grote bomen en struikvegetaties. Ook zouden een aantal bomen een grote stamomtrek hebben.

De Raad maakt meteen komaf met deze argumentatie. Het Bosdecreet geeft zelf aan welke vegetaties nooit als bos worden gekwalificeerd (artikel 3 §3 Bosdecreet). Tuinen, plantsoenen en parken zijn namelijk decretaal uitgesloten van het toepassingsgebied van het Bosdecreet (artikel 3 §3 sub 2 Bosdecreet).

De vaststelling dat de te kappen boom in het tuingedeelte van de woning staat, is voor de Raad voldoende. Het Bosdecreet geldt dan niet. Er kan dus bijgevolg nooit sprake zijn van ontbossing in een tuin.

De Vlaamse Regering heeft al een aantal initiatieven genomen om de zonevreemde bossen toch beter te beschermen. Zo werd bijvoorbeeld het Bosdecreet al verstrengd voor de meest kwetsbare waardevolle bossen (artikel 87 Bosdecreet). Toch lijkt het begrip van de zonevreemde bossen minder evident dan verwacht…


Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over ontbossing vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!