Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 23 november 2023 (nr. A-2324-0234). Hierin staat het motiveringsgebrek bij planologische onverenigbaarheid centraal.

Hoe veilig is de opslag van vuurwerk? En is de opslag van vuurwerk planologische verenigbaar met een concreet voorschrift? Hier een zone die geen abnormale hinder mag veroorzaken voor de omliggende woonbestemming.

De Raad ziet in de bestreden weigeringsbeslissing een schril contrast tussen de veiligheidsadviezen en de beoordeling van:

  • de planologische verenigbaarheid
  • de functionele inpasbaarheid

Volgens de veiligheidsadviezen blijven de veiligheidsrisico’s beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

Planologische verenigbaarheid

Ook volgens de vergunningverlenende overheid blijven de risico’s zowel op milieutechnisch vlak als op vlak van de goede ruimtelijke ordening beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Toch besluit de overheid dat het project niet planologisch verenigbaar is. Het bedrijf zou namelijk een abnormaal gevaar veroorzaken voor de omliggende woonbestemming wegens het ontploffingsgevaar.

Functionele inpasbaarheid

De opslagplaats voor vuurwerk is ook niet functioneel inpasbaar volgens de vergunningverlenende overheid. Het project bevindt zich namelijk in een gemengde omgeving, met onder meer wonen, KMO en tankstations. De bewoners zitten hierdoor met een onveiligheidsgevoel.

Volgens de RvVb spreken de adviezen en verslagen dit subjectief onveiligheidsgevoel tegen. De vergunningverlenende overheid motiveert het tegendeel niet. De bestemmingsvoorschriften sluiten de activiteiten bovendien niet uitdrukkelijk uit. De beslissing overtuigt dus niet dat een opslagplaats voor vuurwerk toch abnormale hinder en/of gevaar voor het omliggende woongebied veroorzaakt.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie het beoordelen van een omgevingsvergunningsaanvraag vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.