Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) van 16 maart 2023 (nr. A-2223-0644). De Raad bevestigt nog een keer dat alleen het beoogde gebruik van een weg relevant is voor het openbaar of privaat karakter.

De zaak doet zich voor na een geschil over het openbaar dan wel privaat karakter van een nieuwe wegenis. Als een vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, moet de gemeenteraad hierover beslissen (artikel 31 OVD).

De gemeenteraad heeft beslissingsbevoegdheid over openbare wegen die onder het rechtstreeks en onmiddellijk beheer van de gemeente vallen. De eigenaar van de grond is hierbij niet van belang. Een openbare weg kan dus publieke eigendom of privé-eigendom zijn.

Feiten

In dit geval is er sprake van een nieuwe wegenis die voor een doorsteek zorgt tussen 2 andere wegen. Bovenal vormt het de toegangsweg voor een nieuwe site die zal worden aangelegd. De weg wordt voorzien van paaltjes, waardoor enkel zachte weggebruikers toegang hebben. Artikel 31 OVD werd tijdens de vergunningsprocedure niet toegepast. De vraag stelt zich nu of er wel degelijk sprake is van een gemeente- en dus openbare weg.

Openbare wegenis

De Raad benadrukt dat het Gemeentewegendecreet een nieuwe weg bewandelt wat betreft openbare of private wegen. Wegen voor “openbaar” gebruik zijn wegen die voor het publiek verkeer openstaan. Dit impliceert niet noodzakelijk dat deze wegen daarom worden ingericht voor het voertuigenverkeer in het algemeen.

Of hieraan voldaan is, is aan de gemeente om te beoordelen.

Volgens de Raad leidt het gegeven dat de doorsteek door paaltjes wordt afgesloten en daardoor enkel toegankelijk zou zijn voor zachte weggebruikers, niet tot het privaat karakter van een wegenis. Fietsers en voetgangers kunnen de weg vrij gebruiken. Daarnaast is de doorsteek tussen de 2 andere wegen ook mogelijk. Het openbaar karakter hangt dus niet af van de toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het karakter van een wegenis vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!