Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 27 oktober 2022 (nr. A-2223-0159). Een uitspraak die de gemeenten herinnert aan de beperkte beoordeling van de melding klasse 3.


Een gemeente verleent akte van een melding klasse 3 voor het houden van 10 volwassen honden (rubriek 9.9, 1° Bijlage 1 VLAREM II). Het perceel ligt in woongebied waardoor er beroep tegen de aktename volgt wegens geur- en geluidshinder.

De beroepsindiener meent dat de gemeente moet onderzoeken of de melding verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving. Artikel 4.1.1.1 VLAREM II zegt namelijk dat de gemeente moet nagaan of de melding klasse 3 verenigbaar is met de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften uit een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het gaat in deze zaak evenwel over het niet professioneel houden van honden in woongebied volgens het gewestplan. De activiteit voldoet volgens artikel 5 Inrichtingsbesluit dan ook aan wonen. Volgens de Raad is er daarom geen bijkomend onderzoek naar de verenigbaar met de onmiddellijke omgeving aan de orde. Het hobbymatig houden van honden gaat namelijk niet over handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf. Daarnaast herinnert de Raad eraan dat een gemeente een melding niet kan toetsen aan de goede ruimtelijke ordening.

De Raad oordeelt ook dat de beoordelingscriteria van artikel 5.3.1 DABM niet van toepassing zijn op een melding klasse 3. Voor de melding klasse 3 voorziet de decreetgever immers een specifieke regeling in artikel 111 OVD: de beperkte beoordeling. De gemeente mag dus enkel nagaan:


Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de beperkte beoordeling bij een melding klasse 3 vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan.

Lees ook de opinie ‘Meldingsplicht bij ingedeelde inrichtingen: meer dan louter een formaliteit‘.