Sinds de Codextrein zijn verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oude verkavelingen geen weigeringsgrond meer voor vergunningen (artikel 4.3.1 § 1 lid 1, 1° c) VCRO).

De Raad voor Vergunningenbetwistingen (RvVb) oordeelde vorig jaar dat voormelde bepaling geen betrekking heeft op de kavelindeling. Dat betekende dat de kavelindeling van oude verkavelingsvergunningen bindend bleven en ervan afwijken dus niet mogelijk was. Om deze te wijzigen was steeds voorafgaand een wijziging of bijstelling van de verkavelingsvergunning vereist (RvVb 26 mei 2020, nr. A-1920-0866).

Cassatiearrest

Echter, heeft de Raad van State (RvS) recentelijk deze argumentatie van de RvVb vernietigd (RvS 23 maart 2021, nr. 250.183). De RvS oordeelt dat een kavelindeling onderdeel is van de verkavelingsvoorschriften en er van de kavelindeling afgeweken kan worden met een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als de verkaveling ouder dan 15 jaar is.

Naar aanleiding van het cassatiearrest herneemt het Departement Omgeving zijn oorspronkelijke interpretatie. Concreet zal er dus geen bijstelling meer nodig is voor het wijzigen van kavelgrenzen bij een verkaveling van meer dan 15 jaar, tenzij een nieuw lot voor woningbouw gecreëerd wordt. Dit zal niet alleen zorgen voor minder dossiers, maar ook voor tijdsbesparing in veel gevallen.