Het departement Omgeving lanceert een oproep voor pilootprojecten omgevingshandhaving. Enerzijds wil ze daarmee samen met de lokale besturen werken aan meer handhaving op het terrein. Anderzijds wil het departement zo bouwen aan een lerend netwerk rond handhaving.

Voordelen?

Projecten die voldoen aan de eisen van het subsidiereglement ontvangen subsidies. De bedragen verschillen naar gelang de aanvraag. Een individueel project ontvangt namelijk een basisbedrag van 20.000 euro. Terwijl intergemeentelijke projecten op 40.000 tot maximaal 60.000 euro kunnen rekenen.

Verder zal het departement de lokale besturen ook betrekken in een interbestuurlijk traject. Hierdoor kan een lerend netwerk rond omgevingshandhaving tot standkomen. Zo wil het departement meer enthousiasme opwekken voor concrete handhaving op het terrein.

Criteria?

Het departement zal de projecten omgevingshandhaving beoordelen aan twee voorwaarden.

Ten eerste moet het project aansluiten bij de gewestelijke handhavingsprioriteiten. Minstens 1 van deze 3 handhavingsprioriteiten moeten aan bod komen:

  • stikstofproblematiek
  • instandhouding van biodiversiteit
  • de droogteproblematiek

Ten tweede moet het project een actiegerichte uitwerking hebben. Zo zal het voorstel concrete doelstellingen moeten formuleren waaruit een duidelijk verhoogde inzet op effectieve handhaving op het terrein blijkt. De bedoeling daarbij is om te zorgen voor zoveel mogelijk controles op het terrein. De besturen moeten aan deze controles ook de nodige handhavingsmaatregelen koppelen.

Praktisch?

Je kan een project indienen tot 1 oktober 2022. Verder kan je de sjablonen en het subsidiereglement raadplegen op de website van het departement Omgeving.

Hulp nodig?

Ook Schulinck Omgevingsrecht kan jouw gemeente bijstaan met omgevingshandhaving. We helpen je verder met:

  • juridische vragen over omgevingshandhaving
  • het indienen van het pilootproject Omgevingshandhaving voor uw gemeente of voor meerdere gemeenten samen
  • het opstellen van een actiegericht lokaal handhavingsbeleid met handhavingsprioriteiten

Benieuwd? Ontdek de mogelijkheden of neem contact op met Pieter Moens