Afgelopen vrijdag 10 december heeft de Vlaamse Regering enkele beslissingen met betrekking tot het omgevingsrecht goedgekeurd, op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir. We geven kort een overzicht.

Vlaams klimaatfonds financiert LIFE preparatory project ‘CarbonCounts’

Na goedkeuring van de Europese Commissie heeft de Vlaamse Regering, vanuit het Vlaams Klimaatfonds, nu ook de financiering goedgekeurd voor het ‘LIFE preparatory’ project ‘CarbonCounts van het Departement Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek goedgekeurd. Met dit project beogen verschillende stakeholders een visie te ontwikkelen over hoe koolstofbewuste landbouw kan georganiseerd worden in Vlaanderen.

Wijzigingen bepalingen omgevingslawaai VLAREM

Enkele bepalingen omtrent omgevingslawaai van het besluit houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) wijzigen principieel, met het oog op de omzetting van Europese regelgeving. Concreet wordt de bijlage ‘Bepalingsmethoden voor schadelijke effecten’ aangepast en volgen er wijzigingen aan de rapporteringsverplichtingen voor een bepaalde EU-richtlijn. Bovendien treden ook enkele artikelen inzake omgevingslawaai van het wijzigingsbesluit van 3 mei 2019 van titel II van VLAREM inwerking. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Visienota ‘Warmteplan 2025’

De Vlaamse Regering keurt de acties uit de visienota ‘Warmteplan 2025’ goed. Het plan omvat 26 maatregelen om duurzamer te verwarmen en energiedragers te vergroenen. Het geeft uitvoering aan de doelstellingen omtrent groene warmte en restwarmte van het Regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Deze acties worden verder uitgewerkt door de Vlaamse minister van Energie.

Wijzigingen zorgwonen Verzamelbesluit energie

Door een wetswijzing, kunnen sinds kort bestaande bijgebouwen en mobiele units ook gebruikt worden voor zorgwonen. Omdat zorgbehoevende personen vaak voor een lange periode gehuisvest worden, heeft de Vlaamse Regering thans wijzigingen aan het Energiebesluit goedgekeurd waardoor de energieprestatieregelgeving ook van toepassing zal zijn op dergelijke zorgwoningen. Dit deed ze na het advies van de Raad van State. Verder zijn er o.m. nog wijzingen m.b.t. de batterijpremie, de retroactieve investeringspremie, een compensatieregeling bij de verstrenging van het S-peil, de definitie van een primaire energiefactor. Het besluit stelt bovendien dat de labelpremie, de rentesubsidie en de energielening+ ook aangevraagd kunnen worden voor collectieve woongebouwen, zoals studentenkoten in een rijwoning.

Wijzigingen emissie- en milieuvriendelijke verwarmingstechnieken Energiedecreet

Met principiële wijzigingen aan het Energiedecreet, stelt de Vlaamse Regering volgende maatregelen voor, in de strijd tegen klimaatverandering en energietransitie van de gebouwen:

  • het afschaffen bij nieuwbouw van de beperking van de aansluitingskost voor aardgas tot 250 euro;
  • een verbod op de aanleg van propaan- en butaangasnetten op plaatsen waar er geen aardgasnet mag liggen;
  • vanaf 2023 een verplichte combinatie met een warmtepomp als men bij nieuwbouw een gasketel plaatst, een aardgasaansluitingsverbod voor nieuwbouw vanaf 2026;
  • en een uitbreiding van de mogelijkheid om ook bij residentiële gebouwen een renovatie op te leggen.

Daarnaast worden verplichtingen voor energieprestatiecertificaten bij de vestiging van een zakelijk recht uitgebreid en wordt de mogelijkheid om een energieaudit op te leggen voor niet energie-intensieve ondernemingen voorzien, gekoppeld aan een sanctiemechanisme. Ook verduidelijkt het Energiedecreet dat gemeentewegen, voor wat de aanleg van leidingen en lijnen betreft, steeds onder dezelfde regeling vallen als leidingen en lijnen die zich op of onder het openbaar domein bevinden. Tot slot is de regeling, waarbij netbeheerders van algemeen nut bevoegd zijn om installaties die deel uitmaken van het elektriciteits- of aardgasdistributienet in of op private onroerende goederen te plaatsen, gecodificeerd. Het voorontwerp van het wijzigingsdecreet ligt voor advies voor bij van de Raad van State.

Wijziging stralingsnormering zendantennes VLAREM

Na adviezen van de Minaraad, de SERV, de Vlaamse Raad WVG en de SARO, beslist de Vlaamse Regering de VLAREM aan te passen, op het gebied van normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 100 kHz en 300 GHz. Zo wordt de bijkomende blootstellingsnorm per antenne vervangen door een norm per telecomoperator, waaraan per locatie alle vast opgestelde zendantennes van één operator moeten voldoen. Er is een concreet voorstel om deze norm per operator vast te leggen op 1/5 van de cumulatieve blootstellingsnorm. Momenteel wordt advies ingewonnen van de Raad van State over het besluit.

Wijzigingsbesluit toegankelijkheid bossen en natuurreservaten voor assistentiehonden

Als gevolg van een wijziging van het besluit over de toegankelijkheid van de bossen en natuurreservaten wat de toegang voor assistentiehonden betreft, moeten voortaan assistentiehonden tijdens hun training niet aangelijnd zijn om natuurterreinen te betreden en de openbare of de private wegen te verlaten. De beslissing kwam er op vraag van de opleidingscentra voor assistentehonden. Na het advies van de Minaraad en van de SALV, wordt over het wijzigingsbesluit nu advies ingewonnen van de Raad van State.

Wijzigingen sociale en REG-openbaredienstverplichtingen Energiebesluit

Na adviezen van de VTC, de VREG, de SERV en de Minaraad, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel Titel V van het Energiebesluit, met name de sociale openbare dienstverplichtingen waaraan zowel commerciële leveranciers als distributienetbeheerders moeten voldoen. De wijzigingen beogen schuldopbouw te beperken, door verbruiksmeting en eenvoudige activatie van de voorafbetalingsfunctie van de digitale meter. Ook het toepassingsgebied van de steun die de elektriciteitsnetbeheerder aan een beschermde afnemer biedt voor de aankoop van een energiezuinige koelkast, droogkast of wasmachine wordt uitgebreid. Bovendien vinden een aantal wijzigingen plaats inzake de Rationeel energiegebruik (REG)-premies en het materiële toepassingsgebied van de energieprestatiecertificaten. Verder wordt een centraal examen ingevoerd voor de energiedeskundigen type D. Het besluit ligt thans voor bij de Raad van State voor advies.

Meer nieuws?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u als gemeente via de nieuwsbrief wekelijks een update van actuele informatie binnen het omgevingsrecht.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!