Op 7 juli 2024 treedt het wijzigingsdecreet van 26 april 2024 in werking. Dit decreet optimaliseert het Decreet Complexe Projecten. Dit decreet brengt een aantal aanpassingen met zich mee. Een uitzondering voor de rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen treedt nog niet in werking. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Point of no return

Het ‘Decreet Complexe Projecten’ kent 3 beslissingsmomenten:

De startbeslissing leidt tot een plannings- en vergunningsproces. De vergunningverlenende overheid baseert het voorkeursbesluit op alternatievenonderzoeksnota, ruimtelijk en milieueffectenonderzoek op planniveau. Dit besluit vormt een ‘point of no return’. Dit omdat de vergunningverlenende overheid 1 alternatief kiest om uit te werken, met mogelijke rechtsgevolgen. Na aflopen van beroepstermijnen wordt het voorkeursbesluit definitief en immuun voor toetsing. Een beroep tegen een definitief vastgesteld projectbesluit kan niet gaan over de inhoud en de rechtsgevolgen van zo’n voorkeursbesluit.

Voorrangsprocedure bij RvVb

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal beroepen tegen een voorkeursbesluit met voorrang behandelen. De behandeling zal binnen een ordetermijn van 6 maanden gebeuren. Dit om de uitwerkingsfase richting een definitief projectbesluit niet te vertragen.

Verduidelijking detailleringsgraad MER

De alternatievenonderzoeksnota houdt rekening met het strategisch niveau waarin het te nemen voorkeursbesluit in de onderzoeksfase staat. Aspecten die niet belangrijk zijn voor dit voorkeursbesluit kan de vergunningverlenende overheid beter in de uitwerkingsfase onderzoeken. Ook het detailleringsniveau van het MER stemt men af op het voorkeursbesluit.

Afstemming met Gemeentewegendecreet

Beslissing van de gemeenteraad over een gemeenteweg maken deel uit van het projectbesluit. Ook de Vlaamse regering en de provincieraad moeten deze beslissing kunnen nemen. Deze afstemming gebeurde om toe te laten dat men dit ook in een projectbesluit kan beslissen. Zo blijft de besluitvorming over een complex project bij 1 bevoegdheidsniveau.