Vanaf 1 april 2026 gelden nieuwe handhavingsregels in de sectoren omgeving, economie en toerisme in Vlaanderen. Deze datum volgt uit het Implementatiedecreet van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving (Belgisch Staatsblad 17 juni 2024).

Dit implementatiedecreet kwam er samen met het nieuw Kaderdecreet Vlaamse Handhaving. Het stelt een nieuw algemeen kader vast voor de handhaving van Vlaamse regelgeving. Meer daarover kan je nalezen in dit nieuwsbericht.

Het Kaderdecreet geldt niet meteen na de inwerkingtreding op alle Vlaamse regelgeving. De decreetgever heeft besloten deze nieuwe regels stap voor stap in te voeren met verschillende implementatiedecreten. Het idee hierachter is dat de sectoren zo van elkaar verschillen dat dit maatwerk vereist. In dit eerste algemene Implementatiedecreet focust de decreetgever op de sectoren omgeving, economie en toerisme. Het brengt volgende regelgeving onder de nieuwe handhavingsregels:

  • Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM)
  • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
  • Onroerenderfgoeddecreet
  • Varenderfgoeddecreet
  • Logiesdecreet
  • Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid

Concrete wijzigingen

Alle bestaande procedures in deze gebieden passen zich aan de nieuwe handhavingsregels aan. Alleen de beschrijvingen van misdrijven en inbreuken en deze van sancties en straffen blijven. Ook een beperkt aantal bijzondere bepalingen blijft per gebied bestaan.

Ook past het Vlaamse Handhavingscollege zich aan zodat het kan omgaan met haar nieuwe taken. Het zal moeten oordelen over jurisdictionele geschillen over sanctiebeslissingen, bestuurlijke herstel- en beveiligingsbeslissingen, herstelschikkingen en beslissingen over handhavingsverzoeken naar behoren te vervullen. Het gaat dan over zaken zoals een schorsingsprocedure, de mogelijkheid tot tussenkomst en het uitbreiden van de bestaande reformatiemogelijkheid.

De nieuwe regels gelden vanaf 1 april 2026, met enkele uitzonderingen die al op 27 juni 2024 ingaan. Ook heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om bepaalde regels eerder in werking te laten treden.

Bij de regels die al in werking treden op 27 juni 2024 zitten onder andere enkele over de opbrengsten uit handhaving. Nieuw artikel 6.5.1 VCRO bepaalt dat artikel 73 Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van toepassing zal zijn op handhavingsopbrengsten. Artikel 73 Kaderdecreet zorgt als algemene regel voor een toebedeling van deze opbrengsten aan de Vlaamse overheid. In afwijking daarvan kan de Vlaamse Regering later nog bepalen dat een verdeling van de opbrengsten zal gebeuren tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten. Dit gebaseerd op de inspanningen geleverd door elke overheid in het handhavingsproces. Momenteel heeft de Vlaamse Regering dit nog niet nader bepaald. Ook artikel 1.6.1 §2, 3° VCRO en artikel 16.5.1 §1 DABM krijgen een verwijzing naar artikel 73 Kaderdecreet.

Bron: