Een overzicht van de wijzigingen

Met het bosuitbreidingsplan “Meer bos in Vlaanderen!” beoogt de Vlaamse Regering 4.000 hectare extra bos te creëren tegen 2024 en zet ze de basis uit voor realisatie van nog eens 10.000 hectare extra bos tegen 2030. Om de doelstellingen van de groenste inhaalbeweging ooit te verwezenlijken zijn sinds 2020 al heel wat initiatieven genomen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Daarom wijzigt de Vlaamse Regering nu enkele decretale bepalingen in het Bosdecreet, Natuurdecreet en het Veldwetboek.

Een beknopt overzicht van de wijzigingen die in werking treden op 8 augustus 2022* leest u hieronder.

*Uitgezonderd de bepalingen m.b.t. de boscompensatie (artikel 8, 4°, 5°, 6°, 7° en 9° Bosdecreet). De datum van inwerkingtreding is voor deze bepalingen nog niet bepaald.

Bosrandontwikkeling bij agrarische gebieden

Vooreerst zijn de afstandsregels voor bosaanleg in agrarisch gebied, zoals voorzien in het Veldwetboek, verduidelijkt. Heden is een wettelijke afstand van 6 meter bepaald voor bosaanplanting met de grens van percelen in agrarisch gebied, waardoor bosrandontwikkeling wordt belemmerd.

Om meer variatie, diversiteit en soortenrijkdom te creëren zijn structuurrijke en ecologisch goede bosranden evenwel noodzakelijk. Het college van burgemeester en schepenen kan daarom bosrandontwikkeling binnen de 6-meterzone (in bosgebied) voortaan toch vergunnen. De decreetgever stelt wel enkele voorwaarden. Zo is vosaanleg met hoogstammige bomen verboden op minder dan 6 meter van de scheidingslijn tussen 2 erven in landbouwgebied. Mantel-zoomvegetaties op maximaal 0,5 minimaal van de scheidingslijn zijn wel mogelijk in dit gebied.

Compensatie ontbossing in natura

Voor wat betreft ontbossing heeft de decreetgever beslist dat ontbossing van openbaar bos thans altijd in natura moet worden gecompenseerd. Ontbossing van privébos kan daarentegen ook financieel, al dan niet in combinatie met natura, worden gecompenseerd. Het Bosdecreet verduidelijkt hoe er in natura kan worden gecompenseerd.

Daarnaast heeft de vergunningverlenende overheid de keuze een bosbehoudsbijdrage vast te stellen of zelf in te staan voor de boscompensatie. Bij het vaststellen van het bedrag mag dit niet lager zijn dan het bedrag bepaald door de Vlaamse Regering. Een uitvoeringsbesluit zal de regeling inzake de bijdrage verder uitwerken. Ook nadere regels m.b.t. de realisatie van de boscompensatie en de gevolgen bij het uitblijven van boscompensatie kunnen door de Regering worden vastgesteld.

Meer vrijheid lokale besturen voor beheer openbare terreinen

Verder wordt het beheer van openbare terreinen die geen eigendom zijn van of niet volledig in beheer zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan duidelijke regels onderworpen in het Natuurdecreet. Het betreft voornamelijk terreinen van onder meer lokale besturen en OCMW’s.

De nieuwe regels moeten besturen stimuleren om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen in het kader van natuurbeheer en ervoor zorgen dat ze meer vrijheid krijgen om beslissingen te nemen met betrekking tot beheersovereenkomsten. Het ANB zal daarbij een centrale rol nemen. Zo zal ze onder meer ondersteuning bieden bij de opmaak van een natuurbeheerplan, voorbeeldbestekken aanleveren, stuurgroepen samenbrengen en advies verlenen over voorlopige beheermaatregelen.

Verbod op roken en vuur in open lucht en vrije natuur

Daarnaast is roken en vuur maken in open lucht op een terrein waarvoor een natuurbeheerplan is goedgekeurd, ongeacht het motief, en binnen een afstand van 25 meter tot die terreinen, niet langer toegestaan. Op dit verbod zijn wel enkele uitzonderingen voorzien in het Natuurdecreet:

  • wettelijke verplichte verbandingen
  • uitzonderingen in een goedgekeurd beheersplan
  • uitzonderingen in een goedgekeurd toegankelijkheidsregeling

Verder kan de Vlaamse Regering een verbod op roken en vuur opleggen op elk terrein in de vrije natuur, afhankelijk van de brandgevoeligheid van de aanwezige natuurelementen.

Correctionele rechtbank bevoegd voor bosmisdrijven

Tot slot is de correctionele rechter thans bevoegd voor misdrijven voorzien in het Bosdecreet op basis van artikel 138, 2 ° Wetboek van Strafvordering. Tot op heden was de politierechter bevoegd voor deze misdrijven.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u wekelijks een nieuwsbrief met updates over onder meer actuele rechtspraak, wetswijzingen en veelgestelde vragen binnen het omgevingsrecht.

Ontdek de nieuwsberichten via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!