Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest RvVb 13 oktober 2022, nr. A-2223-0130. De Raad bevestigt in dit arrest dat men een vergunningsvoorwaarde uitdrukkelijk moet opleggen.

De bevoegde overheid kan voorwaarden verbinden aan de uitvoering van de aangevraagde omgevingsvergunning. Dit is geen verplichting.

Alle voorwaarden moeten beantwoorden aan een aantal essentiële kenmerken:

De omgevingsvergunning in deze zaak was strijdig met een bepaling in de Bouwcode die groendaken vereiste bij platte daken vanaf 20 m2. De deputatie stelde in de overwegingen bij de bestreden beslissing dat deze strijdigheid “kan” opgelost worden door een vergunningsvoorwaarde van groendaken op te leggen. Echter werd in de eindbeslissing deze voorwaarde niet opgelegd. Immers, het zou volgens de deputatie tot haar discretionaire beoordelingsbevoegdheid behoren om al dan niet een voorwaarde op te leggen.

De Raad heeft deze beslissing vernietigd. Een vergunningsvoorwaarde moet effectief worden opgelegd in de beslissing tot verlening van de omgevingsvergunning onder voorwaarde. Gebeurt dit niet, dan is er hoe dan ook sprake van een onvoorwaardelijke omgevingsvergunning.

Kortom, een vergunningsvoorwaarde kan niet worden opgelegd door ze terloops te bespreken in de overwegingen van de beslissing.