Op 14 juli 2023 bekrachtigde de Vlaamse Regering het kaderdecreet Vlaamse Handhaving (KHV). Dit decreet zou binnen diverse beleidsdomeinen moet leiden tot een stroomlijning van de Vlaamse handhavingsregels. Het KHV ontwikkelt en vervangt het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019.

De Vlaamse Regering hecht nu, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet tot implementatie van het KHV in verschillende Vlaamse regelgeving. Het gaat om de sectoren Omgeving, Economie en Toerisme.

Kaderdecreet Vlaamse Handhaving

Behalve een paar inhoudelijke veranderingen of verbeteringen, zien we ook nieuwe krachtlijnen in het KHV.

Handhaving is niet alleen gericht op bestraffing of sanctionering, maar ook op herstel en beveiliging. Anders dan het KBH, voorziet dit ontwerp ook in herstel- en beveiligingsmaatregelen. Op dit vlak geeft het KVH de handhavingsactoren een brede waaier aan instrumenten. Deze moeten helpen bij maatwerk en probleemverhelpend werken, zonder de rechten van overtreders uit het oog te verliezen.

Lang niet alle instrumenten waarover de handhavingsactoren beschikken hebben een repressieve inslag. Het KVH zet vooral in op bemiddeling en het stimuleren van vrijwillig herstel. Dit gebeurt in een kader dat voldoende ruimte laat voor oplossingen op maat via de mogelijkheid tot:

  • aanmaning
  • herstelbeschikking
  • het niet invorderen van verbeurde dwangsommen
  • het toekennen van een nieuwe of verlengde uitvoeringstermijn

Als tweede krachtlijn duidt het KHV het Handhavingscollege aan als het standaard rechtscollege om de rechterlijke controle te verzekeren. In het KBH van 2019 lag deze rol bij de Raad van State.

Als toekomstgericht project zet het KVH ook in op digitalisering. Het maken van handhavingsdocumenten zal verplicht digitaal moeten gebeuren. Vorige maand gaf de Vlaamse Regering al het startschot voor de gefaseerde uitrol van het Vlaams Handhavingsplatform (VHP).

Meer hierover vind je terug in een eerder nieuwsbericht.

Implementatiedecreet

Het ontwerp van Implementatiedecreet strekt tot de implementatie van het KVH in o.a.:

  • het DABM
  • de VCRO
  • het OED

Hoofdstuk 10 van het KVH voorziet een paar optionele figuren. Het Implementatiedecreet bepaalt de figuren die zullen gelden voor het DABM, de VCRO en het OED respectievelijk. Daarnaast vult het decreet ook bepaalde KVH-regels aan en wijkt het op sommige plaatsen net af. De aanvullingen en afwijkingen blijven echter zo beperkt mogelijk. 

Ten slotte voert dit ontwerp de wijzigingen door die noodzakelijk zijn om het Handhavingscollege toe te laten zijn nieuwe taak als het bevoegde rechtscollege voor jurisdictionele geschillen over sanctiebeslissingen, herstelbeslissingen en herstelschikkingen, te vervullen.

De Vlaamse Regering zal het ontwerp nu indienen bij het Vlaams Parlement.

Bronnen: