Gratis Proefabonnementen

Dagelijks stellen onze klanten een variëteit aan vragen aan de inhoudelijke juridische helpdesk van Grip op Jeugd. Bent u abonnee van Grip op Jeugd, dan krijgt u binnen 48 uur een antwoord op uw vraag. 

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van vragen die aan onze juridische experts worden gesteld en de antwoorden die zij geven.

Kan een jeugdige met een Wlz-indicatie die volledig in een instelling verblijft ook nog pleegzorg krijgen?

Nee, dat kan niet. Wanneer een jeugdige volledig in een instelling verblijft op basis van een Wlz-indicatie kan niet ook nog eens pleegzorg vanuit de Jeugdwet worden toegekend. Er zou dan namelijk sprake zijn van dubbele zorg.

Pleegzorg in combinatie met een Wlz-indicatie is in bepaalde gevallen echter wel mogelijk. Wanneer een jeugdige bijvoorbeeld alleen doordeweeks in een instelling verblijft, dan is pleegzorg in de weekenden op grond van de Jeugdwet mogelijk.

Er zal altijd gekeken moeten worden naar wat in het belang van de jeugdige is. Wanneer een jeugdige op basis van zijn indicatie de hele week in een Wlz-instelling zou kunnen verblijven, maar geoordeeld wordt dat het beter voor de jeugdige is om een aantal dagen in een pleeggezin te verblijven, dan moet pleegzorg vanuit de Jeugdwet worden toegekend. De gemeente heeft in dat geval namelijk een jeugdhulpplicht (artikel 2.3 lid 1 Jeugdwet) (wel inloggen).

Hoe vaak mag de beslistermijn bij een aanvraag voor jeugdhulp worden verlengd?

De beslistermijn kan in ieder geval eenmalig worden verlengd . De termijn van de verlenging moet redelijk zijn, maar mag niet langer zijn dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken. Welke termijn redelijk is, is onder andere afhankelijk van de vraag hoeveel tijd het college daadwerkelijk nog nodig heeft om te kunnen beslissen.
Na deze eerste verlenging kan er enkel nog met schriftelijke toestemming van de cliënt worden verlengd. Deze verlenging moet daarnaast ook noodzakelijk zijn.

Aanvullende informatie over deze vraag staat in Grip op Jeugd: gripopjeugd.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/484446 (wel inloggen).

Valt deze begeleiding van een aanstaande moeder onder de Jeugdwet?

Een vrouw is 30 weken zwanger van haar eerste kindje. Ze is zwakbegaafd en er zijn grote zorgen of ze haar kindje na de geboorte een veilige opvoedomgeving kan bieden. Het is noodzakelijk dat een hulpverlener de aanstaande moeder nu al ondersteunt bij haar nieuwe rol en het creëren van een passende opvoedsituatie. Valt deze begeleiding van een aanstaande moeder onder de Jeugdwet?

  • Ja. Ouders kunnen op grond van de Jeugdwet jeugdhulp krijgen als dat noodzakelijk is voor onder andere het gezond en veilig opgroeien van de jeugdige. Op het eerste oog lijkt deze vrouw nog geen ‘ouder’ te zijn, het kind is immers nog niet geboren. Maar ongeboren kinderen kunnen al voor de geboorte als geboren worden aangemerkt. Dit kan alleen als dat in het belang van de ongeboren ‘vrucht’ is, zoals in deze casus het geval is (artikel 1:2 BW). Het gevolg hiervan is dat de aanstaande moeder ‘ouder’ in de zin van de Jeugdwet wordt en er dus jeugdhulp voor haar kan worden ingezet.

Moet de gemeente deze Jeugdhulp betalen?

Een kind van 7 jaar (met de Nederlandse nationaliteit) woont samen met zijn ouders net over de grens in Duitsland. Het gezin gaat nog regelmatig naar Nederland. De ouders vragen een gemeente in Nederland om jeugdhulp voor hun kind in te zetten. Moet de gemeente deze Jeugdhulp betalen?

  • Nee. De Jeugdwet is alleen van toepassing op jeugdigen die in Nederland verblijven (artikel 1.3 lid 1 Jeugdwet). Als de jeugdige in Duitsland woont valt hij dus niet onder de doelgroep van de Jeugdwet en is geen enkele Nederlandse gemeente verplicht om jeugdhulp aan hem toe te kennen. Een gezin dat ervoor heeft gekozen in het buitenland te gaan wonen, zal dus afhankelijk zijn van de voorzieningen in dat land.

Valt de financiële positie van jeugdigen/ouders ook onder de beoordeling van eigen kracht?

  • Ja, de financiële positie van een gezin speelt een rol bij de beoordeling van ‘eigen kracht’.  Dat volgt uit de uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep van  17 juli 2019. De mogelijkheid om over een inkomen te beschikken is immers van belang bij de vraag of sprake is van voldoende eigen probleemoplossend vermogen.

Desondanks zal het niet zo ver gaan dat van ouders, op basis van hun financiële situatie, verwacht mag worden dat ze noodzakelijke hulp (die ze zelf niet kunnen bieden) zelf inkopen en bekostigen. Voor een dergelijke financiële drempel is in onze ogen een stevige juridische grondslag in de wet vereist. En die grondslag is er niet.

Lees hierover ook de opinie: ‘Financiële kracht’ speelt een rol bij ‘eigen kracht’

Is de gemeente verantwoordelijk voor het vergoeden van het dyslexie-onderzoek?

Frits (15 jaar) heeft moeite met lezen en schrijven en wil daarom graag gebruik maken van hulpmiddelen die zijn school hiervoor beschikbaar stelt. De school geeft aan dat hij pas van de hulpmiddelen gebruik mag maken wanneer officieel dyslexie bij hem is vastgesteld. Hiervoor is een dyslexie-onderzoek noodzakelijk. Frits vraagt aan zijn gemeente of zij dit onderzoek kunnen vergoeden. Moet de gemeente dit doen?

  • Nee. Gemeenten zijn op grond van de jeugdhulplicht uit de Jeugdwet alleen verantwoordelijk voor onderzoek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Frits komt met zijn 15 jaar dus niet in aanmerking voor vergoeding van het onderzoek.
Bekijk ook onze infographic: Dyslexie en de Jeugdwet

Valt huiswerkbegeleiding onder de Jeugdwet?

  • Nee. Huiswerkbegeleiding ziet op het begeleiden van de leerling bij het structureren, plannen en zelfstandig maken van huiswerk. Deze hulp is primair gericht op het leerproces. Dit valt onder de zorgplicht van scholen (ECLI:NL:RBDHA:2018:8310). Huiswerkbegeleiding is geen jeugdhulp. De gemeente hoeft huiswerkbegeleiding dus niet te vergoeden.


Welke gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp aan de ouder?

  • Voor jeugdhulp aan de ouders zelf (bijv. opvoedondersteuning), geldt dat de gemeente waar die ouder woont verantwoordelijk is. Stel de jeugdige woont in gemeente A, samen met zijn moeder en de vader woont in gemeente B. De moeder zal voor de opvoedhulp dus terecht kunnen bij gemeente A. En de vader zal bij het jeugdteam van gemeente B terecht kunnen. Voor jeugdhulp aan de jeugdige is – op grond van het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet – gemeente A verantwoordelijk.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar ons product Grip op Jeugd? Vraag vandaag nog een gratis proefabonnement aan.

 

  • Met een abonnement op Grip op Jeugd beschikt u niet alleen over dé online kennisbank waarin de Jeugdwet praktisch wordt uitgelegd, maar kunt u ook al uw vragen aan onze juridische experts voorleggen.